• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Czcionka domyślna
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Aktualności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Burmistrz Olecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 r.

I. RODZAJ ZADANIA:

Zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 r. będą realizowane poprzez organizację czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zameldowanych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 r. w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert wynosi 27 000 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym może być realizowane zadanie publiczne, o którym mowa w pkt I, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego, przy czym przy wsparciu realizacji zadania publicznego organizacja zobowiązuje się do wniesienia przy realizacji zadania publicznego co najmniej środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł.

Wkład niefinansowy organizacji pozarządowej stanowi wkład osobowy.

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, pokój nr 12 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz.15.30.

Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego (datownik Urzędu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 czerwca 2017r.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=111712

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1, pok.nr 11,tel.87 520 24 94. 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Olecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2017 r.

I. RODZAJ ZADANIA:

Zadania publiczne w zakresie kultury w 2017 r. będą realizowane poprzez:

 1. organizację cyklicznych zajęć/warsztatów dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, zwiększających ich umiejętności artystyczne, w tym publiczna prezentacja tej twórczości,
 2. organizację wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2017 r. w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert wynosi 8 700 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym może być realizowane zadanie publiczne, o którym mowa w pkt I, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego, przy czym przy wsparciu realizacji zadania publicznego organizacja zobowiązuje się do wniesienia przy realizacji zadania publicznego co najmniej środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł.

Wkład niefinansowy organizacji pozarządowej stanowi wkład osobowy.

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, pokój nr 12 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz.15.30.

Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego (datownik Urzędu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=111711

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1, pok. nr 11, tel. 87 520 24 94.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Burmistrz Olecka (organ administracji publicznej, do którego należy adresować oferty) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

 

I. RODZAJ ZADANIA:

1. Priorytetem zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2017 r. jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko w różnych grupach wiekowych.

2. Otwarty konkurs ofert dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w ramach ogłaszanego konkursu ofert wynosi 4 000 zł.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym mogą być realizowane zadania publiczne, o których mowa w pkt I ust. 2, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Realizacja zadania publicznego powinna nastąpić w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania zadania przy uwzględnieniu założeń Strategii upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014-2020.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego, jednak przy wsparciu realizacji zadania publicznego organizacja pozarządowa zobowiązuje się do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego innych środków finansowych niż wnioskowana dotacja.

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, pokój nr 12 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2017 r. do godz.15.30.

Liczy się data wpływu oferty do urzędu (datownik urzędu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 czerwca 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1, pok. nr 11, tel. 87 520 24 94.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=111825

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w zakresie:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w szczególności organizację zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz - 15 000,00 zł
 2. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych – 2 000,00 zł
 3. Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny” – 6 000,00 zł
 4. Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego – 2 000,00 zł
 5. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie – 3 000,00 zł
 6. Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki oraz finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych – 25 000,00 zł

Warunki realizacji zadania.

Zadanie 1: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej …” – w szczególności poprzez: realizację następujących przedsięwzięć:

 1. poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników lokalnych drużyn sportowych;
 2. udział w rozgrywkach ligowych o zasięgu ponad powiatowym;
 3. promocja sportu i aktywnego stylu życia.

Zadanie 2: „Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych …” – w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć: organizację spotkań, festynu, koncertu, przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych, który odbędzie się na terenie gminy Kowale Oleckie.

Zadanie 3: Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny” – w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

 1. organizację wydarzeń kulturalnych, festiwali, koncertów, konkursów, wystaw, wydania publikacji promującej gminę Kowale Oleckie;
 2. organizację na terenie gminy Kowale Oleckie obchodów święta miejscowości;
 3. organizowanie warsztatów i kampanii społecznych propagujących podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kowale Oleckie.

Zadanie 4: Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego – w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć: organizację spotkań, festynu, koncertu, przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych zwłaszcza związanej z dziedzictwem kulturowym i patriotycznym, który odbędzie się na terenie gminy Kowale Oleckie.

Zadanie 5: „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.” – w szczególności poprzez realizację przedsięwzięć:

 1. prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku, związanej z organizacją w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, pisania ofert w ramach konkursów, doradztwa księgowego oraz prawnego, doradztwo w zakresie pozyskiwania środków, wynajęciu sprzętu itp.
 2. dofinansowanie projektów w ramach konkursu „DZIAŁAJ LOKALNIE” na terenie gminy Kowale Oleckie.

Zadanie 6: „Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki i finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży)…” – w szczególności poprzez realizację przedsięwzięć:

 1. organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno–wychowawczych dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom gminy Kowale Oleckie w tym organizację: wypoczynku letniego i zimowego młodzieży szkolonej;
 2. wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny styl życia w śród mieszkańców gminy Kowale Oleckie;
 3. organizowanie na terenie gminy Kowale Oleckie imprez integracyjnych mieszkańców, imprez propagujących zdrowy styl życia, bez alkoholu i środków psychoaktywnych.

Na wyżej wymienione zadania oferent winien:

Na potrzeby realizacji powyższego zadania oferent zobowiązany będzie zapewnić niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe, nie zaliczać się do sektora finansów publicznych i nie działać w celu osiągnięcia zysku oraz prowadzić działalność i mieć siedzibę na terenie Gminy Kowale Oleckie.

Termin i warunki realizacji

Termin, w którym może być realizowane zadanie publiczne, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania.

Termin i sposób składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 13 kwietnia 2017 roku, do godz. 1000. Oferta niezłożona we wskazanym terminie lub oferta, która wpłynie pocztą po tym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru

Otwarcie ofert nastąpi 13 kwietnia 2017 roku o godz. 1200. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich w terminie 7 dni od otwarcia ofert.

Informacje szczegółowe i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są :

Tomasz Kosobudzki – Referent Referatu Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Pokój nr 12, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie, tel. 87 523 82 79 wew. 49.

Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej dokona Komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Kowale Oleckie.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://gminakowaleoleckie.idcom-web.pl/wiadomosci/575/wiadomosc/110442/wojt_gminy_oglasza_otwarty_konkurs_ofert_na_dofinansowanie_reali

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE TURYSTYKI W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o   wolontariacie (t. j.   Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), Burmistrz Olecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki w 2017 r.

I.   RODZAJ ZADANIA:

Zadania publiczne w zakresie turystyki w 2017 r., których priorytetem jest popularyzacja turystyki aktywnej, mogą być realizowane poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki w 2017 r. w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert wynosi 5   450zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane organizacjami pozarządowymi, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym mogą być realizowane zadania publiczne, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego

 

V. TERMIN SKŁADANIAOFERT:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 r. do godz.15.30.

Liczy się data wpływu oferty do urzędu (datownik urzędu).

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 marca 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności1, pok. nr 11, tel. 87 520 24 94

Szczegółowe informacje na stronie:

 http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=109777

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t. j. Dz. U.z 2016 r. poz.1817), Burmistrz Olecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2017r

I. RODZAJ ZADANIA:

Zadania publiczne w zakresie kultury w 2017 r. będą realizowane poprzez:

1) organizację cyklicznych zajęć/warsztatów dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, zwiększających ich umiejętności artystyczne, w tym publiczna prezentacja tej twórczości,

2) organizację wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2017r. w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert wynosi 21 100zł.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwane organizacjami pozarządowymi, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

 

V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym może być realizowane zadanie publiczne określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

 

V. TERMIN SKŁADANIAOFERT

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 r. do godz.15.30

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 marca 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności1, pok. nr 11, tel. 87 520 24 94

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=109778

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. rok 2016 poz. 1817), Burmistrz Olecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2017 r.

I.RODZAJ ZADANIA:

Zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej w 2017 r., których priorytetem jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko w różnych grupach wiekowych, mogą być realizowane poprzez:

 1. działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych;
 2. szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży;
 3. działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”;
 4. działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.

II.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2017 r. w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert wynosi 200 000 zł.

III.ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

IV.TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym mogą być realizowane zadania publiczne, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Organizacja  pozarządowa  składająca  ofertę  ma  obowiązek wniesienia  wkładu własnego  w  wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

V.TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 lutego 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1, pok. nr 11, tel. 87 520 24 94.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=109217

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t. j. Dz. U. rok 2016 r. poz. 1817), Burmistrz Olecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r.

I. RODZAJ ZADANIA:

Zadania publiczne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r. mają być realizowane poprzez prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.

II.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r. w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert wynosi 102 000 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej organizacjami pozarządowymi, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym mogą być realizowane zadania publiczne, o których mowa w pkt I, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Uczestnikami placówki wsparcia dziennego mogą być dzieci w wieku od lat 5 do 16 lat zamieszkujące teren Gminy Olecko, pochodzące ze środowisk zagrożonych uzależnieniami i wykluczeniem społecznym, kwalifikowane w oparciu o opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku- po minimum 20 osób w jednej placówce.

Świetlica powinna funkcjonować minimum 30 godz. tygodniowo-od poniedziałku do piątku i okazjonalnie w soboty, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i ich rodziców oraz przynajmniej 1 miesiąc w okresie wakac

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2017 r. do godz.15.30.

Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego (datownik Urzędu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 lutego 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1, pok. Nr 11, tel. 87 520 24 94.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=109327

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. rok 2016 poz. 1817), Burmistrz Olecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 r. 

I. RODZAJ ZADANIA:

Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 r. będzie realizowane poprzez organizację i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 r. w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert wynosi 35 000 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwane dalej organizacjami pozarządowymi, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym może być realizowane zadanie publiczne, o którym mowa w pkt I, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Uczestnikami zajęć metodą streetworkingu zostaną objęte dzieci i młodzież zamieszkujące na terenie Gminy Olecko, ze środowisk zagrożonych uzależnieniami i wykluczeniem społecznym

Nabór uczestników oraz program działania powinien zakładać współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olecku, pedagogami szkolnymi, Policją, kuratorami.

Zadanie powinno być prowadzone w wymiarze średnio 15 godz. tygodniowo w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i ich rodziców.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 10 lutego 2017 r. do godz.15.30.

Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego (datownik Urzędu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 lutego 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1, pok. Nr 11, tel. 87 520 24 94.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=109329

KONKURS NA DOFINANSOWANIE W 2017 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROGRAMU SPORT DLA WSZYSTKICH

KONKURS NA DOFINANSOWANIE W 2017 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU

PROGRAMU SPORT DLA WSZYSTKICH

realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa- zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 22 562 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2017 w części 25-kultura fizyczna.

1. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH KONKURSU

Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych:

1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;

2) Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;

3) Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;

4) Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";

5) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-4) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

2. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

2.1. O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.

2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2.4. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

3. CELE I PRIORYTETY KONKURSU.

3.1. Główne cele:

 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Priorytety:

 • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób de faworyzowanych;
 • promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego.

Szczegółowe cele i priorytety poszczególnych zadań realizowanych w konkursie określono w Programie „Sport dla Wszystkich”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia(https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1912,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2017-roku-zadan-z-zakresu-Programu-Sport-dla-Wszystk.html)

4. Termin składania i rozpatrywania ofert

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 7 grudnia 2016 roku;

Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 30 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1912,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2017-roku-zadan-z-zakresu-Programu-Sport-dla-Wszystk.html

Strona 1 z 53

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo